helpPC - kieleckie pogotowie komputerowe  
  Strona główna  
 

POGOTOWIE KOMPUTEROWE KIELCE

REGULAMIN

§2
Poniższy regulamin określa zasady dokonywania napraw serwisowych przez pracowników pogotowia komputerowego helppc.pl.

§3
Dokonanie usługi serwisowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu nie będą rozpatrywane.

§4
Pogotowie komputerowe helppc.pl zastrzega prawo zmiany niniejszego Regulaminu bez konieczności informowania Klientów o zmianie Regulaminu. Aktualny Regulamin znajduje się na stronie internetowej http://helppc.pl/regulamin.php.

§5
Klientem w rozumieniu Regulaminu jest podmiot zlecający Pogotowiu komputerowemu świadczenie usługi serwisowej.

§6
Usługa serwisowa to usługa polegająca na wykonaniu prac konserwacyjno-naprawczych na sprzęcie i/lub oprogramowaniu należącego do klienta.

§7
Dojazd na terenie miasta Kielce jest bezpłatny. Po za granicami miasta doliczany jest koszt dojazu ustalany inywidualnie.

§8
Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas rejestracji wykonywanej usługi u Klienta. Podanie danych Klienta konieczne jest do prawidłowego wystawienia rachunku za wykonaną usługę.

§9
Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez helppc.pl jego danych osobowych podanych podczas rejestracji. Klient ma prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych.

§10
Pogotowie Komputerowe zobowiązuje się do wykonania z usługi w sposób nienaruszający praw osób trzecich, dobrych obyczajów, ani przepisów prawa.

§11
Zamówienie usługi serwisowej odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia dostępnego pod adresem strony internetowej http://helppc.pl lub poprzez kontakt z biurem Pogotowia Komputerowego pod nr tel. 511-337-911.

§12
W przypadku prawidłowego wykonania usługi, bądź w przypadku jej niewykonania z winy Klienta, przysługuje opłata zgodna z cennikiem lub ustaleniem indywidualnym.
Klient potwierdzi pisemnie, zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz poprawne wykonanie usługi.

§13
Klient uiszcza opłatę za wykonaną usługę gotówką lub też w przypadku wcześniejszego (przed wykonaniem usługi) ustalenia z serwisantem przelewem na rachunek bankowy firmy prowadzony przez ING Bank Śląski w terminie 7 dni od daty wykonania usługi.

§14
W przypadku braku dokonania wpłaty w przeciągu 7 dni od dostarczenia faktury proforma, Serwis ma prawo naliczyć odsetki o czym poinformuje Klienta. Brak zapłaty za wykonaną usługę w terminie 30 dni od daty wykonania usługi skutkować będzie skierowaniem sprawy na drogę sądową.

§15
Dokonanie zapłaty jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

§16
W sytuacji, gdy Klient:
a) złamie postanowienia Regulaminu,
b) będzie działał na szkodę Serwisu lub Klientów Serwisu,
Pogotowie Komputerowe helppc.pl ma prawo zaprzestać świadczenia usługi dla Klienta bez prawa zwrotu uiszczonej już opłaty.

§17
Pogotowie Komputerowe nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie instalowanych programów i sprzętu wynikłe z przyczyn od niego niezależnych,
w szczeglności gdy wykryte zostanie wykorzystanie oprogramowania nielegalnego lub powszechnie uznanego za niebezpieczne. Pogotowie Komputerowe nie ponosi odpowiedzialności po dokonaniu usługi za szkody powstałe na skutek nieprawidłowego działania programów zainstalowanych przez Klienta oraz nieprawidłowego użytkowania sprzętu czy aplikacji.

§18
Reklamacja składana przez Klienta w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zostać sporządzona w formie pisemnej oraz określać:
a) Klienta w sposób umożliwiający jego identyfikację,
b) Nazwę, typ usługi, które reklamacja dotyczy,
c) Przedmiot reklamacji,
d) Okoliczności uzasadniające reklamację,

§19
Serwis ustosunkuję się do złożonej przez klienta reklamacji terminie 14 dni o daty jej doręczenia.

§20
Na życzenie klienta, który zgłosi ten fakt w ciągu 3 dni od wykonanej naprawy jest możliwe przywrócenie sprzętu sprzed dnia naprawy. Możliwość taką ocenia serwis. Czynność ta wykonywana jest za dodatkową opłatą wyliczaną indywidualnie

§21
W przypadku zamówienia towaru lub usługi, klient podspisuje formularz zamówienia. Podpis klienta na formularzu zamówienia jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Termin realizacji wykonania danej usługi lub dostarczenia towaru jest ustalany indywidualnie i jest naniesiony na formularzu zamówienia. W przypadku zamówienia usługi lub towaru klient wnosi zaliczkę ustalaną indywidualnie przed podpisaniem formularza. W przypadku rezygnacji klienta zaliczka nie podlega zwrotowi. W przypadku braku realizacji usługi lub towaru z winy serwisu w określonym na formularzu terminie klient otrzymuję zwrot poniesionej zaliczki.

§22
W przypadku zakupu domen oraz hostingu fakt rezygnacji z usługi należy zgłosić 30 dni przed końcem okresu na jaki została wykupiona dana usługa. Po tym okresie usługa zostaje przedłużona na ten sam okres. Przeniesienie powyższych usług na innego usługodawce musi być zgłoszone 30 dni przed końcem okresu na jaki została wykupiona dana usługa w formie pisemnej. Przeniesienie usług jest możliwe przez naszą firme (z zachowaniem podanego powyżej terminu i spełnieniu powyższych warunków). Cena za przeniesienie usług oraz archiwizacje danych na serwerze hostingowych jest ustalana indywidualnie. Wykupienie naszych usług jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

§23
Do odbioru sprzętu oddanego do naprawy klient musi okazać dokument potwierdzenia odbioru wydawany podczas zabrania sprzętu do naprawy. W przypadku zgubienia powyższego dokumentu, klient występuję pisemnie do serwisu załączając kserokopie dokumentu tożsamości potwierdzony notarialnie. Dokument potwierdzenia odbioru uprawnia klienta do odbioru sprzętu, dokumentów sprzedażowych w tym gwarancji.

§24
Za sprzęt nieodebrany po 30 dniach od daty zakończenia naprawy Serwis nalicza koszty magazynowania i ubezpieczenia sprzętu w wysokości 5,00 zł za każdy dzień.

§25
Sprzęt komputerowy nieodebrany po 90 dniach od daty zakończenia naprawy przepada na rzecz serwisu HELPPC

§26
Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.01.2011r.


 
   
strona główna | oferta | cennik | kontakt

Pogotowia komputerowe w innych miastach:
Naprawa komputerów Bielsko | Pogotowie Komputerowe - Warszawa

Moderowany Katalog Stron | Program Kadrowy | Oświetlenie Wnętrz | Pieczątki Wrocław
Pogotowie Komputerowe Wrocaw
rodzina na swoim wymogi
rodzina na swoim wymogi
weselna
Media Social
hallsme.com
sale

stat4u